Gouden regels

Beste student(e), 
Je staat op het punt het Woord van Allah te leren. Dit Woord werd na vele offeringen van de nobele Profeet ﷺ, van de metgezellen, ontberingen die hij en zijn gezin doorstonden overgebracht. We willen iedereen daarom de kans geven om te kunnen leren over deze kennis. Om de kwaliteit en ondersteuning te garanderen stellen we een aantal regels op om deel te mogen nemen aan de lessen. Moge Allah je bijstaan in je zoektocht naar kennis. 

G.1 De student(e) zal de opgedane kennis gebruiken om zijn of haar leven in te richten als een dienaar van Allah, de geliefde Profeet Muhammad ﷺ te ondersteunen in zijn missie en trouw te blijven aan de nobele Profeet  en zijn wetgeving.

G.2 De student(e) zal zich voorbeeldig gedragen en zichzelf sieren als een student(e) van de islam en Quran door de Profetische ethiek te handhaven. De student(e) zal zijn/haar ouders eerbiedigen, de docent(e) respecteren en zijn/haar eventuele medestudenten correct bejegenen.

G.3 De student(e) zal de lessen respecteren door oprecht te zijn in zijn/haar intentie om de kennis die opgedaan wordt te gebruiken om de nabijheid van Allah en die van de geliefde Profeet ﷺ te verkrijgen.

G.4 De student(e) zal zich inzetten om de lessen voor te bereiden, actief te leren en de opdrachten benodigd voor vooruitgang van de lessen te maken. De student(e) komt op tijd in de lessen, logt voortijdig in en blijft de sessie actief bijwonen. De student(e) verlaat de les wanneer deze is afgelopen door de instructeur.

G.5 De student(e) begrijpt dat bij opzettelijke nalatigheid, lakse houding, niet serieus zijn in de lessen, 2x afwezigheid zonder melding, herhaaldelijk laat aansluiten, zijn/haar plek aan een ander toegewezen kan worden. Er is hier geen uitleg nodig van de admin. De student(e) zal niet spieken of frauderen, daar dit vaardigheden die ontwikkeld moeten worden tegengaat. 
 

G.6 Er zal geen contact gezocht worden op welk mogelijk manier dan ook met studenten van het andere geslacht. Bij enige vorm van contact of toespeling zal een permanente ban volgen. al-Husayn is een plek voor de studenten van de Quran en islam, en voorkomst risico’s die het platform kunnen schaden.

G.7 De student(e) zal zich weerhouden van het Kafir verklaren van andere moslims, dwalend verklaren of tot innovator verklaren van andere moslims. Dit is weggelegd voor de geleerden in Fatwa geven. 

V.1 Een student(e) kan vrijstelling krijgen van bepaalde cursussen of niveaus, wanneer de vaardigheden aantoonbaar zijn verworven. Een verklaring van een andere vakkundige en erkende Qari(-ah), schriftgeleerde of kundige Ustasz(ah) kan hierbij helpen. De student(e) kan gevraagd worden in een (remote) meeting dit te demonstreren als blijk van zijn/haar vaardigheden.

A.1 De student(e) draagt zorg voor goed geluid bij recitatie. Wanneer het geluid niet goed is bij de recitatie is nakijk niet mogelijk, en is het niet verantwoord de les voort te zetten in geval het om Qira-aat gaat. De instructeur kan hierop besluiten de les te beëindigen. We adviseren zelf een laptop met een goed ingebouwde microfoon en camera. Bij de gevorderde student kan apparatuur in leengebruik gegeven worden. In Zoom zal de echte naam gebruikt worden tenzij spraken van gemengde klassen zie volgende punt.

A.2 Lessen waarbij de instructeur van hetzelfde geslacht is en de lessen live zijn, zal de student(e) de camera aan hebben en de microfoon gedempt. Wanneer er een vraag is zal deze gesteld kunnen worden met een handje omhoog in Zoom. De instructeur bepaalt wie de beurt krijgt om vragen te stellen, dit is om orde te behouden. Bij gemengde klassen vragen wij dat de dames in zoom hun camera uit hebben, en achternaam veranderd in zoom uit voorzorg.

A.3 De student(e) zal het educatiemateriaal, producten van al-Husayn beperken tot zichzelf, begrijpt dat er copyright op rust en dat de afspraken bindend zijn om niet te delen met anderen. Anderen die er gebruik van willen maken kunnen doorverwezen worden naar het platform van alhusayn.nl. 

al-Husayn bekostigt namelijk de activiteiten baserend hierop. Het niet naleven van de afspraken schaadt in de missie islamitische kennis gratis te houden. Dit belemmert het gratis onderwijs enorm en stagneert vooruitgang. De aanmelder gaat hiermee akkoord en begrijpt en accepteert dat dit een islamitische bindende afspraak is tussen aanbieder en aanmelder. 

D.1 De student(e) die gevorderd is op niveau, opgeleid wordt om kennis van de islam te waarborgen, is bereid minimaal een uur in de week bij te dragen in het doceren van andere studenten via het Quran-instituut al-Husayn. Dit zal in overleg gebeuren en met wederzijdse goedkeuring en vergoeding indien gewenst. 

C.1 De aanmelder erkent dat de 50 eurocent voor transactiekosten niet genomen wordt door de docenten, noch dat de docenten als tegenprestatie van kennis enig geld accepteren. De docenten van al-Husyan accepteren geen geld voor onderwijs van de islam of als tegenprestatie voor onderwijs van de islam of het Woord van Allah. De aanmelder, accepteert dat de 50 eurocent voor transactiekosten niet geretourneerd zal worden wanneer de aanmelding wel/niet is geaccepteerd. *Dit geld komt niet terecht bij al-Husayn, maar zijn transactiekosten van een reserveringssysteem waar al-Husayn niet onderuit komt. Al-Husayn is een ANBI-instelling, een non-profit instelling en een goed doel bekrachtigd en gecontroleerd door de Belastingdienst.
 

C.2 De aanmelder, accepteert en begrijpt dat een vrijwillige donatie niet automatisch betekent dat een aanmelding geaccepteerd wordt. Een vrijwillige donatie wordt gedaan om de islam te ondersteunen, de islamitische kennis gratis te houden, te ontwikkelen, waarin de donateur zal delen in de zegeningen en conform de Profetische boodschap een beloning voor de goede daden ontvangen in het hiernamaals. Een donatie is daarom zonder voorwaarden en er kunnen geen rechten aan ontleed worden van de stichting.

C.3 De student(e) zal de kennis van de Profeet /islam niet gebruiken om zichzelf te verrijken, de islam te commercialiseren of om er een business van te maken. Slechts in geval van nood tot het voorzien in de primaire behoeftes – tot de hoogte van behoefte -, het onderhouden van het gezin – tot de hoogte van behoefte – zal hiervan afgeweken worden. Of in geval het nodig is om islamitische kennis in stand te houden.

Te allen tijde, zullen alleenstaande moeders en weeskinderen (studenten zonder voogd) nimmer belast worden met een financiële tegenprestatie. Indien geld hiervoor benodigd is zal de stichting hierin voorzien – In sha Allah. 
 
C.4 De gevorderde student(e) die vanwege financiële tekortkomingen belemmerd wordt om te studeren, zal zijn/haar behoefte bekend maken om te kijken of al-Husayn hierin kan voorzien. Alles blijft strikt geheim en privé.
N.1 De student(e) zal zich inschrijven met de juiste en op waarheid berustende informatie daar hierop gebaseerd certificaten en Isnad worden vertrekt. Dit houdt in dat volledige namen worden gebruikt en geen afkortingen om misbruik te voorkomen.
 
N.2 De student(e) zal wanneer het verzoekt tot een Sanad, zich identificeren om de gegevens na te lopen met ID / foto of een (remote) meeting.
 
N.3 Al-Husayn zal gegevens van studenten persoonlijk houden, niet met anderen delen daar dit privé is, het recht tot een moslim behoort en islamitisch gezien niet toegestaan is. De informatie wordt slechts gebruikt voor de inschrijving en certificatie. We gebruiken de emails echter wel voor een onderneming die gebruikt wordt om eventuele gastdocenten te ondersteunen die niet via de stichting gedaan kunnen worden vanwege de ANBI-regel.
 
N.4 Al-Husayn behoudt het recht accounts te wissen zonder dat er enige aanspraak gemaakt kan worden. Dit kan nodig zijn om hackpogingen te voorkomen en een veilig platform aan te bieden.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanbieder: de onderneming onder de handelsnaam st. al-Husayn gevestigd aan de Citerstraat 24, 2287 EN te Rijswijk.
Product: het Product dat of de Producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en st. al-Husayn door binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u eventueel een bepaalde prijs dient te betalen; 
Docent(e)
: De instructeur of gastdocent(e) die lessen en materiaal heeft verzorgd, zij het direct of indirect.
Student(e): De persoon die gebruik maakt van de lessen of producten van al-Husayn.
Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden van st. al-Husayn; 
Schriftelijke reactie: onder een schriftelijke reactie wordt een reactie per fax, brief of e-mail verstaan aan de klantenservice van st. al-Husayn.

Artikel 2 – Identiteit van de Aanbieder

Stichting al-Husayn

Citerstraat 24, 2287 EN, Rijswijk

Bank: Stichting al-Husayn
IBAN: NL52 ABNA 0248 1504 56

Kamer van Koophandel:
69751064 –
BTW: NL857996290B01
RSIN: 857996290
Mobiel: +31(0)6 85395534

E-mail: [email protected]
Voorzitter en teamleden zie pagina het Team.

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Aanbieder, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene Voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing die te lezen zijn op de Internetsite. 

3.2 Door middel van het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden. 

3.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door de Aanbieder worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Aanbieder worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Aanbieder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

3.5 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). 

3.6 De Aanbieder heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van de Internetsite te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 4 – Aanbiedingen/overeenkomsten 

4.1 Alle aanbiedingen van de Aanbieder zijn vrijblijvend en de Aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Aanbieder. De Aanbieder is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of geleverd kan worden, deelt de Aanbieder dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

4.3 De overeenkomst bevat alle tussen de door u en de Aanbieder gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en de Aanbieder. 

4.4 De administratie van de Aanbieder geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan de Aanbieder verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door de Aanbieder verrichtte leveringen. De Aanbieder erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent u dit eveneens.

Artikel 5 – Conformiteit en Garantie

5.1 De Aanbieder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 6 – Prijzen en betalingen 

6.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden Producten en diensten zijn in EURO, inclusief BTW en exclusief (verpakkings- en) verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. 

6.2 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden. 

6.3 Indien de prijzen voor de aangeboden Producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Aanbieder. 

6.4 Voor de afhandeling van de betaling maakt de aanbieder gebruik van een bijgesloten factuur. 

6.5 Indien betaling plaatsvindt na tweede aanmaning door de Aanbieder bent u een bedrag van EURO 10,00 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro (of Paypal) geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening (of Paypal) van de Aanbieder. 

6.6 Indien de Aanbieder haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van de Aanbieder om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 

Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Aanbieder als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. 

6.7 Ingeval van niet-tijdige betaling is de Aanbieder bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde  kosten daaronder begrepen. 

Artikel 7 – Levering 

7.1 De Aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.3 De door de Aanbieder opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is, door middel van een schriftelijke melding aan de klantenservice van de Aanbieder. 

7.3 De door de Aanbieder opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de Aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn. 

7.4 Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 7.3 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal de Aanbieder het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen nadat zij de in artikel 7.3 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen. 

7.5 De levering van de Producten geschiedt op het tijdstip waarop de Producten gereed zijn voor verzending aan u. Hierbij kunnen geen rechten ontleend worden aan opgenomen preferenties. 

7.6 De Aanbieder is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

7.7 De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door de Aanbieder bepaald. 

7.8 De kosten voor verzending includeren verpakkingsmateriaal en afdracht voor de onlinemedium die het faciliteert.

Artikel 8 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde Producten en verband houdende met deze Internetsite berusten bij de Aanbieder c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk- tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare – technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 

8.2 De Aanbieder garandeert niet dat de aan u geleverde Producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud 

9.1 De koper mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden. 

Artikel 10 – Communicatie 

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Aanbieder, dan wel tussen de Aanbieder en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Aanbieder, is de Aanbieder niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door de Aanbieder. 

Artikel 11 – Reclames 

11.1 Reclamering kan uitsluitend plaatsvinden bij de Aanbieder zoals deze omschreven is in artikel 1. 

11.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Aanbieder daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen. 

11.3 Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Aanbieder en indien voorzien van een retournummer. 

11.4 Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Aanbieder de keuze de betreffende Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

11.5 Indien u een Product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het Product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan de Aanbieder te retourneren. 

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het Product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken en vergezeld van de originele factuurbon, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

11.6 De Aanbieder behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het Product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van de Aanbieder, de leverancier of de transporteur van het Product) is beschadigd. 

11.7 Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de Aanbieder schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal de Aanbieder u hiervan in kennis stellen. De Aanbieder heeft het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden. 

11.8 De Aanbieder zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door de klant daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen 4 weken aan de klant retourneren. 

11.9 Door de Aanbieder worden geen garanties gegeven op Producten van Toeleveranciers of waarop leverings- en/of licentievoorwaarden van derden van toepassing zijn. 

11.10 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de Producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de Overeenkomst. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid 

12.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is de Aanbieder nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. 

12.2 De Aanbieder is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met data, storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen. 

12.3 Ook is de Aanbieder niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internetsite van de Aanbieder wegens onderhoud of anderszins. 

12.4 De Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde Producten. Tevens sluit de Aanbieder iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.

Artikel 13 – Overmacht 

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de aanbieder in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Aanbieder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

13.2 Onder overmacht van de Aanbieder wordt verstaan elke van haar wilonafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de Aanbieder of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

13.3 Bij het beeindigen van de activiteiten van al-Husayn, begrijpt de koper dat hiermee de niet-downloadbare producten, die alleen via de site beschikbaar gesteld kunnen worden, ook komen te vervallen en ziet af van enige reclamatie of teruggave van geld. De gestelde dienst is gebaseerd op het toegankelijk maken van de elektronische werken zolang de stichting actief is. 

13.4. Wanneer door overmacht de website ontoegankelijk wordt, zal de aanbieder bij machte er alles aan doen om de website opnieuw aan te bieden en de klant verzoeken nogmaals een account aan te maken om zo de voorheen digitale aangeschafte producten te bestellen (vrij van betaling). De aanbieder zal deze producten toekennen aan de account van de klant.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Aanbieder en de koper is Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien de Aanbieder daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Aanbieder of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. 

14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Aanbieder in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Aanbieder vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

14.4 Wanneer door de Aanbieder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Aanbieder deze Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

15.1 st. al-Husayn zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. st. al-Husayn neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

15.2 De koper geeft akkoord om opgenomen te worden op de mailinglijst en van de andere ondernemingen gerelateerd aan de activiteiten, zoals Nikah-certificaten welke eerst een onderdeel was van de stichting.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle aanbiedingen van st. al-Husayn, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17 – Links

17.1 De site van st. al-Husayn kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft st. al-Husayn geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. 

Artikel 18 – Uw rechten

18.1 U kunt altijd aan st. al-Husayn vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan st. al-Husayn vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die st. al-Husayn zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u st. al-Husayn hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

19.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – E-books en video content

18.1 De e-books en lessen die aangeschaft worden of gratis verleend worden zullen niet met derden zal gedeeld worden maar zijn voor persoonlijk gebruik. De account, inlogcodes, en alle overige zaken die hiertoe behoren zoals artikelen, opnamens, powerpoints zijn voor privegebruik.

18.2 De koper gaat akkoord dat er een no-return policy geldt met betrekking tot aanschaf van digitale content als e-books en overige zaken die onder 18.1 vallen. Het argument is dat na aanschaf er direct toegang tot deze producten is.

18.3 De koper zal de producten zoals vermeldt onder 18.1 ook niet voor eigen gebruik iets verveelvoudigen door te kopiëren, door te sturen of op te nemen of het copyright van al-Husayn anderszins zal schenden;

18.4 De koper begrijpt dat bij het beeindigen van de activiteiten van al-Husayn artikel 13 lid 3 geldt. De toegang tot de producten op de site zijn alleen zolang de stichting bestaat.